Nadzor iger na srečo

  • Prirejanje iger na srečo je posebej regulirana in strogo nadzorovana gospodarska dejavnost. Po Zakonu o igrah na srečo – ZIS in Zakonu o finančni upravi – ZFU je pristojni nadzorni organ Finančna uprava RS – Posebni finančni urad, ki je pristojen tudi za potrjevanje pravil in tehnološkega postopka za prirejanja vsake posamezne klasične igre na srečo in izdajo dovoljenj za uporabo igralnih in žrebalnih naprav ter drugih na zakonu temelječih dovoljenj in soglasij.
  • Informacijski sistem Športne loterije, na katerem se prirejajo spletne igre na srečo, je skladno z ZIS povezan v informacijski sistem nadzornega organa.
  • Športna loterija izpolnjuje vse z ZIS in posebno uredbo Vlade RS predpisane prostorske, tehnične in kadrovske pogoje za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo. Vse igralne naprave in pripomočki zagotavljajo, da je izid igre odvisen izključno od naključja, kar preverja tudi SIQ Igralniški laboratorij, d. o. o. Enkrat letno je opravljena tudi neodvisna revizija informacijskega sistema.
  • Skladno z ZIS se vsako leto opravi tudi revizija računovodskih izkazov.
  • Odgovorno prirejanje iger na srečo pomeni dosledno upoštevanje vseh predpisov, vključno z zakonodajo, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, zakonodajo, ki ščiti potrošnike in EU in SLO zakonodajo, ki ureja  varstvo osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-2).
  • Športna loterija za izplačilo dobitkov in izpolnjevanje vseh drugih obveznosti v zvezi z igrami jamči z vsem svojim premoženjem.
Skip to content